Przepisy porządkowe dla wszystkich Wystawców w tym sklepów i handlarzy giełdowych

§ 1

1. Wystawcy mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów oraz godzinach technicznych.

2. Stoiska EXPO, inne ekspozycje oraz przejścia i drzwi wejściowe mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.

3. Zabronione jest prowadzenie przez Wystawców zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z ESM, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W Miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c) używania dronów bez zgody ESM

d) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

e) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.

f) palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na terenie całego obiektu targowego.

g) zanieczyszczania obiektu targowego i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

h) niszczenia infrastruktury (np. zabudowy Expo, oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) terenie obiektu targowego lub w innym miejscu targów, lub wydarzeń;

 

§ 2

1. Wystawcy będący w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujący wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczani na Miejsce wydarzenia.

2. W razie nieprzestrzegania zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Wystawcy z miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji lub Straży Miejskiej.

3. Zabronione jest pozostawianie bez nadzoru wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia, towaru przeznaczonego do sprzedaży, modeli pokazowych i makiet.

4. Przedmioty i substancje określone w ust. 1 pkt a) pozostawione bez opieki na terenie Targów lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte, lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty, lub substancje, chyba że nie uda się ustalić, do kogo należały. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z Hali Targowej lub terenów targów, lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty lub spowodowały zagrożenie zdrowia i życia osób.

 

§ 3

1. Wystawcy są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Miejscu wydarzenia;

c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pojemników, koszy.

d) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez organizatora, Policję, Straż Miejską lub Pożarną ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów,

e) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności rozpoznawczo-ratowniczych.

2. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, obiekty wystawowe, modele, makiety, asortyment do sprzedaży itp.) Powinni również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.

3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia Organizatora, Zwiedzającego lub innego Wystawcy). Oceny szkód w poszczególnych przypadkach dokonują Organizator lub Wystawca, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

4. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego, innego Wystawcy należy powiadomić Organizatora, który wezwie Policję lub Straż Miejską po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

 

§ 4

1. Szef Targów wraz z Organizatorem zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach np.:

  • zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm,
  • zbyt małej ilości wystawców makiet,
  • oraz innych przyczyn niezależnych od organizatora,

do odwołania lub przełożenia Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi imprezami. Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów, FB lub wydarzeń na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz szkody na osobach Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Zwiedzającego czy innego Wystawcy.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu Wystawcy, spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, inne wypadki losowe) lub przez osoby trzecie (kradzież, wypadek, zgon), lub z winy Zwiedzającego, lub innego Wystawcy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki w miejscu wydarzenia. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu kradzieży, usunięcia lub zniszczenia przedmiotów, bagażu, makiet, modeli, obiektów wystawowych, asortymentu przeznaczonego do sprzedaży.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas Trybunałów Modelarstwa Kolejowego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Wystawców wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora lub Uprawnionych Służb w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu targowego.

Translate »