Przepisy porządkowe dla zwiedzających

§ 1

1. Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów.

2. Stoiska EXPO, inne ekspozycje oraz przejścia i drzwi wejściowe mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.

3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (wystawcy).

4. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z ESM, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c) używania dronów bez zgody ESM

d) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania,itp.);

e) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.

f) palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na terenie całego obiektu targowego.

g) zanieczyszczania obiektu targowego i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

h) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) terenie obiektu targowego lub w innym miejscu targów, lub wydarzeń;

i) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.

§ 2

1. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Miejsce wydarzenia.

2. W razie nieprzestrzegania zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji lub Straży Miejskiej.

3. Zabronione jest pozostawianie bez nadzoru wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.

4. Zabronione jest pozostawianie bez opieki dziecka, dzieci. Dzieci w wieku do lat 16 mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

5. Przedmioty i substancje określone w ust. 1 pkt a) pozostawione bez opieki na terenie Targów lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte, lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty, lub substancje, chyba że nie uda się ustalić, do kogo należały. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z Hali Targowej lub terenów targów, lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty lub spowodowały zagrożenie zdrowia i życia osób.

§ 3

1. Zwiedzający są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Miejscu wydarzenia;

c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pojemników, koszy.

d) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez organizatora, Policję, Straż Miejską lub Pożarną ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów,

e) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności rozpoznawczo-ratowniczych.

2. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy itp). Powinni również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.

3. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia Organizatora lub Wystawców). Oceny szkód w poszczególnych przypadkach dokonują Organizator lub Wystawca, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

4. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora, który wezwie Policję lub Straż Miejską po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

5. Za wyrządzone szkody oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży do lat 18, przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

§ 4

1. Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach np.:

  • zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm,

  • zbyt małej ilości wystawców makiet oraz innych przyczyn niezależnych od organizatora,

do odwołania albo przełożenia Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi imprezami. Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Zwiedzającego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu Zwiedzających, spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, itp.) lub przez osoby trzecie (kradzież, wypadek, zgon), albo z winy Zwiedzającego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki w miejscu wydarzenia. Zwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu kradzieży, usunięcia lub zniszczenia przedmiotów (pozostawionych bez opieki), dokonanego przez Organizatora lub specjalne służby ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zgon, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników (w tym dzieci) podczas Trybunałów Modelarstwa Kolejowego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Zwiedzających wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora lub Uprawnionych Służb w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu targowego.

Translate »